Adverts

Open Access Articles- Top Results for Laughing in the Wind

Laughing in the Wind

Laughing in the Wind
250px
Laughing in the Wind intertitle
Also known as 1. State of Divinity
2. The Smiling, Proud Wanderer
3. Blood Cold and Proud Hot
Genre Wuxia
Written by Louis Cha (original story)
Directed by Huang Jianzhong
Yuan Bin
Starring Li Yapeng
Xu Qing
Theme music composer Zhao Jiping
Ending theme Xiaoao Jianghu (笑傲江湖) performed by Liu Huan and Faye Wong
Country of origin China
Original language(s) Mandarin
No. of episodes 40
Production
Producer(s) Zhang Jizhong
Location(s) China
Running time 45 minutes per episode
Release
Original channel CCTV
Original release 2001
Laughing in the Wind
File:笑傲江湖 2003.jpg
DVD cover
Chinese 笑傲江湖

Laughing in the Wind is a 2001 Chinese television series produced by Zhang Jizhong, starring Li Yapeng and Xu Qing in the leading roles. The series is an adaptation of Louis Cha's novel The Smiling, Proud Wanderer. It was first broadcast on CCTV in China in 2001.

Cast

 • Li Yapeng as Linghu Chong
 • Xu Qing as Ren Yingying
 • Wei Zi as Yue Buqun
 • Miao Yiyi as Yue Lingshan
 • Li Jie as Lin Pingzhi
 • Chen Lifeng as Yilin
 • Lü Xiaohe as Ren Woxing
 • Tu Men as Zuo Lengshan
 • Liu Dong as Ning Zhongze
 • Ba Yin as Xiang Wentian
 • Li Qinqin as Abbess Dingyi
 • Zang Jinsheng as Monk Bujie
 • Yang Kun as Mute Granny
 • Feng Xijun as Fangzheng
 • Yang Niansheng as Fangsheng / Shangguan Yun
 • Peng Denghuai as Yu Canghai
 • Yu Chenghui as Feng Qingyang
 • Huang Zongluo as Ping Yizhi
 • Li Fei as Lan Fenghuang
 • Sun Haiying as Tian Boguang
 • Xiu Zongdi as Liu Zhengfeng
 • Cong Zhijun as Qu Yang
 • Liu Zhongyuan as Mo Da
 • Zhang Hengping as Lu Bai
 • Mao Weitao as Dongfang Bubai
 • Niu Baojun as Yang Lianting
 • Wang Zhenrong as Taoist Chongxu
 • Gong Lifeng as Lu Dayou
 • Zhao Fuyu as Lao Denuo
 • Zhang Jizhong as Wang Yuanba
 • Wang Wensheng as Cheng Buyou
 • Qi Zhongkun as Zu Qianqiu
 • Han Yipeng as Laotouzi
 • Li Qiang as Taoist Tianmen
 • Li Qishan as Yujizi
 • Li Jingjing as Sang Sanniang
 • Yuan Fang as Yihe
 • Niu Xingli as Lüzhuweng
 • Li Zhonghua as Mu Gaofeng
 • Xia Zongxue as Huang Zhonggong
 • Wulan Baoyin as Heibaizi
 • Yu Hongzhou as Tubiweng
 • Bo Shan as Danqingsheng
 • Li Zhenping as Lin Zhennan
 • Zhao Jian as Fei Bin
 • Ding Cuihua as Wang Yuanba's wife
 • Zhang Chengwu as Wang Bofen
 • Li Yihua as Wang Zhongqiang
 • Wei Feng as Tong Baixiong
 • Han Fuli as Bao Dachu
 • Wang Cheng as Yu Renhao
 • Lin Feng as Luo Renjie
 • Sun Cundie, Li Xiaobo, Xu Jingyi, Ma Yan, Wang Xinfeng, Ju Xingmao as the Six Immortals of the Peach Valley

International releases

Laughing in the Wind was released in the United States in a four-part DVD volume by Knight Mediacom International in 2005.

External links