Adverts

Open Access Articles- Top Results for List of administrative divisions of Yunnan

List of administrative divisions of Yunnan

Yunnan Province
Province
Capital: Kunming
Prefectural level divisions
Prefectural cities 8
Autonomous prefectures 8
County level divisions
County cities 13
Counties 74
Autonomous counties 29
Districts 13
Township level divisions
Towns 567
Townships 677
Ethnic townships 155
Subdistricts 56

Yunnan, a province of the People's Republic of China, is made up of the following administrative divisions.

Administrative divisions

All of these administrative divisions are explained in greater detail at political divisions of China.

Prefecture-level County-level
Name Chinese Hanyu Pinyin
Kunming City
昆明市
Kūnmíng Shì
(Capital)
Panlong District 盘龙区 Pánlóng Qū
Wuhua District 五华区 Wǔhuá Qū
Guandu District 官渡区 Guāndù Qū
Xishan District 西山区 Xīshān Qū
Dongchuan District 东川区 Dōngchuān Qū
Chenggong District 呈贡区 Chénggòng Qū
Anning City 安宁市 Ānníng Shì
Jinning County 晋宁县 Jìnníng Xiàn
Fumin County 富民县 Fùmín Xiàn
Yiliang County 宜良县 Yíliáng Xiàn
Songming County 嵩明县 Sōngmíng Xiàn
Shilin Yi Autonomous County 石林彝族自治县 Shílín Yízú Zìzhìxiàn
Luquan Yi and Miao
Autonomous County
禄劝彝族
苗族自治县
Lùquàn Yízú
Miáozú Zìzhìxiàn
Xundian Hui and Yi
Autonomous County
寻甸回族
彝族自治县
Xúndiàn Huízú
Yízú Zìzhìxiàn
Qujing City
曲靖市
Qǔjìng Shì
Qilin District 麒麟区 Qílín Qū
Xuanwei City 宣威市 Xuānwēi Shì
Malong County 马龙县 Mǎlóng Xiàn
Zhanyi County 沾益县 Zhānyì Xiàn
Fuyuan County 富源县 Fùyuán Xiàn
Luoping County 罗平县 Luópíng Xiàn
Shizong County 师宗县 Shīzōng Xiàn
Luliang County 陆良县 Lùliáng Xiàn
Huize County 会泽县 Huìzé Xiàn
Yuxi City
玉溪市
Yùxī Shì
Hongta District 红塔区 Hóngtǎ Qū
Jiangchuan County 江川县 Jiāngchuān Xiàn
Chengjiang County 澄江县 Chéngjiāng Xiàn
Tonghai County 通海县 Tōnghǎi Xiàn
Huaning County 华宁县 Huáníng Xiàn
Yimen County 易门县 Yìmén Xiàn
Eshan Yi Autonomous County 峨山彝族自治县 Éshān Yízú Zìzhìxiàn
Xinping Yi and Dai
Autonomous County
新平彝族
傣族自治县
Xīnpíng Yízú
Dǎizú Zìzhìxiàn
Yuanjiang Hani, Yi and Dai
Autonomous County
元江哈尼族彝族
傣族自治县
Yuánjiāng Hānízú Yízú
Dǎizú Zìzhìxiàn
Baoshan City
保山市
Bǎoshān Shì
Longyang District 隆阳区 Lóngyáng Qū
Shidian County 施甸县 Shīdiàn Xiàn
Tengchong County 腾冲县 Téngchōng Xiàn
Longling County 龙陵县 Lónglíng Xiàn
Changning County 昌宁县 Chāngníng Xiàn
Zhaotong City
昭通市
Zhāotōng Shì
Zhaoyang District 昭阳区 Zhāoyáng Qū
Ludian County 鲁甸县 Lǔdiàn Xiàn
Qiaojia County 巧家县 Qiǎojiā Xiàn
Yanjin County 盐津县 Yánjīn Xiàn
Daguan County 大关县 Dàguān Xiàn
Yongshan County 永善县 Yǒngshàn Xiàn
Suijiang County 绥江县 Suíjiāng Xiàn
Zhenxiong County 镇雄县 Zhènxióng Xiàn
Yiliang County 彝良县 Yíliáng Xiãn
Weixin County 威信县 Wēixìn Xiàn
Shuifu County 水富县 Shuǐfù Xiàn
Lijiang City
丽江市
Lìjiāng Shì
Gucheng District 古城区 Gǔchéng Qū
Yongsheng County 永胜县 Yǒngshèng Xiàn
Huaping County 华坪县 Huápíng Xiàn
Yulong Naxi Autonomous County 玉龙纳西族自治县 Yùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn
Ninglang Yi Autonomous County 宁蒗彝族自治县 Nínglàng Yízú Zìzhìxiàn
Pu'er City
普洱市
Pǔ'ěr Shì
Simao District 思茅区 Sīmáo Qū
Ning'er Hani and Yi
Autonomous County
宁洱哈尼族
彝族自治县
Níng'ěr Hānízú
Yízú Zìzhìxiàn
Mojiang Hani Autonomous County 墨江哈尼族自治县 Mòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn
Jingdong Yi Autonomous County 景东彝族自治县 Jǐngdōng Yízú Zìzhìxiàn
Jinggu Dai and Yi
Autonomous County
景谷傣族
彝族自治县
Jǐnggǔ Dǎizú
Yízú Zìzhìxiàn
Zhenyuan Yi, Hani and Lahu
Autonomous County
镇沅彝族哈尼族
拉祜族自治县
Zhènyuán Yízú Hānízú
Lāhùzú Zìzhìxiàn
Jiangcheng Hani and Yi
Autonomous County
江城哈尼族
彝族自治县
Jiāngchéng Hānízú
Yízú Zìzhìxiàn
Menglian Dai, Lahu and Va
Autonomous County
孟连傣族拉祜族
佤族自治县
Mènglián Dǎizú Lāhùzú
Wǎzú Zìzhìxiàn
Lancang Lahu Autonomous County 澜沧拉祜族自治县 Láncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn
Ximeng Va Autonomous County 西盟佤族自治县 Xīméng Wǎzú Zìzhìxiàn
Lincang City
临沧市
Líncāng Shì
Linxiang District 临翔区 Línxiáng Qū
Fengqing County 凤庆县 Fèngqìng Xiàn
Yun County 云县 Yúnxiàn
Yongde County 永德县 Yǒngdé Xiàn
Zhenkang County 镇康县 Zhènkāng Xiàn
Shuangjiang Lahu, Va, Blang
and Dai Autonomous County
双江拉祜族佤族
布朗族傣族自治县
Shuāngjiāng Lāhùzú Wǎzú
Bùlǎngzú ǎizú Zìzhìxiàn
Gengma Dai and Va
Autonomous County
耿马傣族
佤族自治县
Gěngmǎ Dǎizú
Wǎzú Zìzhìxiàn
Cangyuan Va Autonomous County 沧源佤族自治县 Cāngyuán Wǎzú Zìzhìxiàn
Dehong Dai and Jingpo
Autonomous Prefecture

德宏傣族景颇族自治州
Déhóng Dǎizú
Jǐngpōzú Zìzhìzhōu
Mang City 芒市 Mángshì
Ruili City 瑞丽市 Ruìlì Shì
Lianghe County 梁河县 Liánghé Xiàn
Yingjiang County 盈江县 Yíngjiāng Xiàn
Longchuan County 陇川县 Lǒngchuān Xiàn
Nujiang Lisu
Autonomous Prefecture

怒江傈僳族自治州
Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu
Lushui County 泸水县 Lúshuǐ Xiàn
Fugong County 福贡县 Fúgòng Xiàn
Gongshan Derung and Nu
Autonomous County
贡山独龙族
怒族自治县
Gòngshān Dúlóngzú
Nùzú Zìzhìxiàn
Lanping Bai and Pumi
Autonomous County
兰坪白族
普米族自治县
Lánpíng Báizú
Pǔmǐzú Zìzhìxiàn
Dêqên Tibetan
Autonomous Prefecture

迪庆藏族自治州
Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu
Xamgyi'nyilha (Shangri-La) City 香格里拉市 Xiānggélǐlā Shì
Dêqên County 德钦县 Déqīn Xiàn
Weixi Lisu Autonomous County 维西傈僳族自治县 Wéixī Lìsùzú Zìzhìxiàn
Dali Bai
Autonomous Prefecture

大理白族自治州
Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu
Dali City 大理市 Dàlǐ Shì
Xiangyun County 祥云县 Xiángyún Xiàn
Binchuan County 宾川县 Bīnchuān Xiàn
Midu County 弥渡县 Mídù Xiàn
Yongping County 永平县 Yǒngpíng Xiàn
Yunlong County 云龙县 Yúnlóng Xiàn
Eryuan County 洱源县 Ěryuán Xiàn
Jianchuan County 剑川县 Jiànchuān Xiàn
Heqing County 鹤庆县 Hèqìng Xiàn
Yangbi Yi Autonomous County 漾濞彝族自治县 Yàngbì Yízú Zìzhìxiàn
Nanjian Yi Autonomous County 南涧彝族自治县 Nánjiàn Yízú Zìzhìxiàn
Weishan Yi and Hui
Autonomous County
巍山彝族
回族自治县
Wēishān Yízú
Huízú Zìzhìxiàn
Chuxiong Yi
Autonomous Prefecture

楚雄彝族自治州
Chǔxióng Yízú Zìzhìzhōu
Chuxiong City 楚雄市 Chǔxióng Shì
Shuangbai County 双柏县 Shuāngbǎi Xiàn
Mouding County 牟定县 Móudìng Xiàn
Nanhua County 南华县 Nánhuá Xiàn
Yao'an County 姚安县 Yáo'ān Xiàn
Dayao County 大姚县 Dàyáo Xiàn
Yongren County 永仁县 Yǒngrén Xiàn
Yuanmou County 元谋县 Yuánmóu Xiàn
Wuding County 武定县 Wǔdìng Xiàn
Lufeng County 禄丰县 Lùfēng Xiàn
Honghe Hani and Yi
Autonomous Prefecture

红河哈尼族彝族自治州
Hónghé Hānízú
Yízú Zìzhìzhōu
Mengzi City 蒙自市 Měngzì Xiàn
Gejiu City 个旧市 Gèjiù Shì
Kaiyuan City 开远市 Kāiyuǎn Shì
Mile City 弥勒市 Mílè Shì
Lüchun County 绿春县 Lǜchūn Xiàn
Jianshui County 建水县 Jiànshuǐ Xiàn
Shiping County 石屏县 Shípíng Xiàn
Luxi County 泸西县 Lúxī Xiàn
Yuanyang County 元阳县 Yuányáng Xiàn
Honghe County 红河县 Hónghé Xiàn
Jinping Miao, Yao and Dai
Autonomous County
金平苗族瑶族
傣族自治县
Jīnpíng Miáozú Yáozú
Dǎizú ìzhìxiàn
Hekou Yao Autonomous County 河口瑶族自治县 Hékǒu Yáozú Zìzhìxiàn
Pingbian Miao Autonomous County 屏边苗族自治县 Píngbiān Miáozú Zìzhìxiàn
Wenshan Zhuang and Miao
Autonomous Prefecture

文山壮族苗族自治州
Wénshān Zhuàngzú
Miáozú Zìzhìzhōu
Wenshan City 文山市 Wénshān Xiàn
Yanshan County 砚山县 Yànshān Xiàn
Xichou County 西畴县 Xīchóu Xiàn
Malipo County 麻栗坡县 Málìpō Xiàn
Maguan County 马关县 Mǎguān Xiàn
Qiubei County 丘北县 Qiūběi Xiàn
Guangnan County 广南县 Guǎngnán Xiàn
Funing County 富宁县 Fùníng Xiàn
Xishuangbanna Dai
Autonomous Prefecture

西双版纳傣族自治州
Xīshuāngbǎnnà
Dǎizú Zìzhìzhōu
Jinghong City 景洪市 Jǐnghóng Shì
Menghai County 勐海县 Měnghǎi Xiàn
Mengla County 勐腊县 Měnglà Xiàn

Recent changes in administrative divisions

Date Before After Note
1999-01-02 Wanding (county-level city) Ruili (county-level city) merged into
2000-12-30 Baoshan Prefecture Baoshan (prefecture-level city) upgraded
Baoshan (county-level city) Longyang District upgraded
2001-01-30 Zhaotong Prefecture Zhaotong (prefecture-level city) upgraded
Zhaotong (county-level city) Zhaoyang District upgraded
2001-12-17 Zhongdian County Shangri-La County renamed
2002-12-26 Lijiang Prefecture Lijiang (prefecture-level city) upgraded
Lijiang (county-level city) Gucheng District upgraded
Lijiang Naxi Autonomous County Yulong Naxi Autonomous County renamed
2003-10-30 Simao Prefecture Simao (prefecture-level city) upgraded
Simao (county-level city) Cuiyun District upgraded
2003-10-30 Lincang Prefecture Lincang (prefecture-level city) upgraded
Lincang (county-level city) Linxiang District upgraded
2007-01-21 Simao (prefecture-level city) Pu'er (prefecture-level city) renamed
Cuiyun District Simao District renamed
2010-07-20 Luxi (county-level city) Mang (county-level city) renamed
2010-09-10 Mengzi County Mengzi (county-level city) upgraded
2010-12-02 Wenshan County Wenshan (county-level city) upgraded
2011-05-20 Chenggong County Chenggong District upgraded
2013-01-24 Mile County Mile (county-level city) upgraded
2014-12-16 Shangri-La County Shangri-La (county-level city) upgraded

Population composition

Prefectures

Prefecture 2010 2000
Kunming 6,432,212 5,781,294
Qujing 5855,055 5,466,100
Yuxi 2,303,511 2,073,005
Baoshan 2,506,491 2,348,315
Zhaotong 5,213,533 4,592,388
Lijiang 1,244,769 1,126,646
Pu'er 2,542,898 2,395,248
Lincang 2,429,505 2,228,785
Dehong 1,211,440 1,071,300
Nujiang 534,337 491,824
Dêqên 400,182 353,518
Dali 3,456,000 3,297,000
Chuxiong 2,684,174 2,542,465
Honghe 4,501,000 4,130,500
Wenshan 3,517,941 3,268,553
Xishuangbanna 1,133,515 993,397

Counties

Name Prefecture 2010
Wuhua Kunming 855,521
Panlong Kunming 809,881
Guandu Kunming 853,371
Xishan Kunming 753,813
Dongchuan Kunming 271,917
Chenggong Kunming 310,843
Jinning Kunming 283,784
Fumin Kunming 145,554
Yiliang Kunming 419,400
Songming Kunming 287,095
Shilin Kunming 246,220
Luquan Kunming 396,404
Xundian Kunming 457,068
Anning Kunming 341,341
Qilin Qujing 740,747
Malong Qujing 184,989
Luliang Qujing 622,397
Shizong Qujing 392,361
Luoping Qujing 549,680
Fuyuan Qujing 722,640
Huize Qujing 908,292
Zhanyi Qujing 431,058
Xuanwei Qujing 1,302,891
Hongta Yuxi 495,129
Jiangchuan Yuxi 280,889
Chengjiang Yuxi 169,366
Tonghai Yuxi 300,800
Huaning Yuxi 214,650
Yimen Yuxi 177,110
Eshan Yuxi 162,831
Xinping Yuxi 285,344
Yuanjiang Yuxi 217,392
Longyang Baoshan 935,618
Shidian Baoshan 305,223
Tengchong Baoshan 644,765
Longling Baoshan 277,319
Changning Baoshan 343,566
Zhaoyang Zhaotong 787,845
Ludian Zhaotong 390,654
Qiaojia Zhaotong 516,349
Yanjin Zhaotong 369,881
Daguan Zhaotong 263,225
Yongshan Zhaotong 394,267
Suijiang Zhaotong 153,091
Zhenxiong Zhaotong 1,328,375
Yiliang Zhaotong 521,838
Weixin Zhaotong 385,865
Shuifu Zhaotong 102,143
Gucheng Lijiang 211,151
Yulong Lijiang 214,697
Yongsheng Lijiang 392,024
Huaping Lijiang 168,028
Ninglang Lijiang 258,869
Simao Pu'er 296,500
Ning'er Pu'er 185,700
Mojiang Pu'er 360,500
Jingdong Pu'er 359,500
Jinggu Pu'er 291,700
Zhenyuan Pu'er 208,600
Jiangcheng Pu'er 121,500
Menglian Pu'er 135,500
Lancang Pu'er 491,900
Ximeng Pu'er 91,300
Linxiang Lincang 323,708
Fengqing Lincang 458,330
Yun(xian) Lincang 449,460
Yongde Lincang 369,702
Zhenkang Lincang 176,356
Shuangjiang Lincang 176,549
Gengma Lincang 296,302
Cangyuan Lincang 179,098
Chuxiong Chuxiong 588,620
Shuangbai Chuxiong 159,867
Mouding Chuxiong 208,726
Nanhua Chuxiong 236,138
Yao'an Chuxiong 197,676
Dayao Chuxiong 273,315
Yongren Chuxiong 109,304
Yuanmou Chuxiong 215,795
Wuding Chuxiong 271,963
Lufeng Chuxiong 422,770
Mengzi Honghe 417,200
Gejiu Honghe 459,800
Kaiyuan Honghe 322,700
Mile Honghe 539,700
Shiping Honghe 299,100
Jianshui Honghe 531,500
Luxi(xian) Honghe 400,700
Yuanyang Honghe 396,800
Honghe Honghe 296,500
Lüchun Honghe 222,200
Pingbian Honghe 154,000
Jinping Honghe 356,200
Hekou Honghe 104,600
Wenshan Wenshan 481,504
Yanshan Wenshan 463,264
Xichou Wenshan 255,286
Malipo Wenshan 277,960
Maguan Wenshan 367,507
Qiubei Wenshan 477,441
Guangnan Wenshan 787,449
Funing Wenshan 407,530
Jinghong Xishuangbanna 519,935
Menghai Xishuangbanna 331,850
Mengla Xishuangbanna 281,730
Dali Dali 652,000
Xiangyun Dali 456,000
Binchuan Dali 349,000
Midu Dali 313,000
Yongping Dali 175,000
Yunlong Dali 200,000
Eryuan Dali 268,000
Jianchuan Dali 170,000
Heqing Dali 255,000
Yangbi Dali 102,000
Nanjian Dali 212,000
Weishan Dali 304,000
Ruili Dehong 180,627
Luxi(shi) → Mang(shi) Dehong 389,891
Lianghe Dehong 154,175
Yingjiang Dehong 305,167
Longchuan Dehong 181,580
Lushui Nujiang 184,835
Fugong Nujiang 98,616
Gongshan Nujiang 37,894
Lanping Nujiang 212,992
Shangri-La Dêqên 172,988
Dêqên Dêqên 66,589
Weixi Dêqên 160,605

List of autonomous subdivisions by ethnic group

File:Ethnic minorities areas in Yunnan.png
Major Autonomous areas within Yunnan. (excluding Hui)

There are 29 autonomous counties and 8 autonomous prefectures assigned to 18 different ethnic minorities in Yunnan.

Yi (15 counties, 2 prefectures)
Hui (2 counties)
Miao (3 counties, 1 prefecture)
Yao (2 counties)
Zhuang (1 prefecture)
Dai (6 counties, 2 prefectures)
Lahu (4 counties)
Hani (5 counties, 1 prefecture)
Wa (5 counties)
Bulang (1 county)
Jingpo (1 prefecture)
Bai (1 county, 1 prefecture)
Lisu (1 county, 1 prefecture)
Naxi (1 county)
Pumi (1 county)
Dulong (1 county)
Nu (1 county)
Tibetan (1 prefecture)

References