Adverts

Open Access Articles- Top Results for Music for Onmyo-Ji

Music for Onmyo-Ji

Music for Onmyo-Ji
File:Music for Onmyo-Ji.jpg
Soundtrack album by Reigakusya,
Brian Eno and J. Peter Schwalm
Released March, 2000
Recorded 2000
Genre traditional Japanese music, electronic music, ambient
Length Disc 1 - 78:59
Disc 2 - 28:17
Label JVC Victor
Producer Sukeyasu Shiba, Brian Eno with J. Peter Schwalm, and Reiko Okano
Brian Eno chronology

<span /> {#REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect. style="width:100%; background: transparent; text-align: center; line-height: 1.4em; vertical-align: top" #REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect. style="width: 33%; padding: 0.2em 0.1em 0.2em 0" #REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect. Kite Stories
(1999) #REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect. style="width: 33%; padding: 0.2em 0.1em 0.2em 0.1em" #REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect. Music for Onmyo-Ji
(2000) #REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect. style="width: 33%; padding: 0.2em 0 0.2em 0.1em" #REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect. Music for Civic Recovery Centre
(2000)

#REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect.}
#REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect.#REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect.Allmusic#REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect.style="vertical-align:middle"#REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect.2.5/5 stars11px11px11px11px[1]#REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect.#REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect.Rolling Stone#REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect.style="vertical-align:middle"#REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect.5/5 stars11px11px11px11px[2]
scope="col" colspan="2" style="font-size:120%;" #REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect. Professional ratings
scope="col" colspan="2" style="background:#d1dbdf; font-size:120%;" #REDIRECTmw:Help:Magic words#Other
This page is a soft redirect. Review scores
Source Rating

Music for Onmyo-Ji is a two-CD album of music for the books of Reiko Okano. The first disc is by Reigakusya, the second by Brian Eno and J. Peter Schwalm.

CD1 Track Listing

 1. Sojo no Choshi Bongen - 4:52
 2. Shundeika [Togaku Bugaku] - 7:55
 3. Oshikicho no Choshi - 2:39
 4. Jussuiraku [Togaku Kangen] - 4:45
 5. Yoshinso [Biwa Hikyoku] - 3:03
 6. Ichikotsucho no Sugagai - 1:38
 7. Ryo-o Ranjo [Togaku Bugaku] - 9:03
 8. Hyojo no Choshi - 2:51
 9. Bairo no Ha [Togaku Bugaku] - 5:42
 10. Asukai [Saibara] - 4:31
 11. Banshikicho no Choshi - 4:58
 12. Soko [Togaku Bugaku] - 14:28
 13. Taishikicho no Choshi - 2:34
 14. Chogeishi [Togaku Bugaku] - 2:58
 15. Jisei [Roei] - 6:52


Credits

 • Sukeyasu Shiba: Music Director (1-15), Ryuteki (1-4, 7-9, 12-14), Chorus (5), Saezuri (7), Ei (12)
 • Ko Ishikawa: Shō (1-4, 8, 9, 11-14), Vocal (10), Chorus (5)
 • Tamami Tono: Shō (1-5, 8, 9, 12-14)
 • Kazue Tajima: Shō (1-4, 8, 9, 12-14)
 • Remi Miura: Shō (1, 2, 8, 9), Shoko (4)
 • Satoru Yaotani: Hichiriki (1-4, 8, 9, 12-14), Chorus (5)
 • Katsuhiko Tabuchi: Hichiriki (1, 2, 8, 9, 12-14), Biwa (4), Dadaiko (7)
 • Katsuyuki Kobayashi: Hichiriki (1-4, 8, 9, 12-14), Chorus (5)
 • Aya Motohashi: Hichiriki (1-5, 8, 9, 12-14)
 • Chiaki Yagi: Ryuteki (2, 7, 9, 12, 14), Biwa (4), Kakko (3, 4), Lead Vocal (5)
 • Takeshi Sasamoto: Ryuteki (2, 5, 7, 9, 12, 14), Taiko (4)
 • Kanako Nakamura: Ryuteki (2, 4, 7, 9, 12, 14)
 • Kahoru Nakamura: Biwa (3-5)
 • Naoko Miyamaru: Dadaiko (2, 9, 12, 14), Ryuteki (4), Kakko (3, 4), Shaku Byoshi (5)
 • Yuko Hirai: Kakko (1, 2, 7-9, 12), So (4), Ryuteki (7), San-no-Tsuzumi (8, 9, 13, 14)
 • Mika Noda: Daishoko (2, 7, 9, 12, 14), So (3-5)
 • Reiko Okano: Wagon (6, 10)
 • Ayumi Shimonoto: Vocal (15)
 • Ichiko Hashimoto: Piano (15)
 • Keishi Urata: Sound Architect (1-15)
 • Seiichi Takubo: Synthesizer Operator (1-15)


CD2 Track Listing

 1. Star Gods - 7:43
 2. Six Small Pictures - 6:08
 3. Connecting Heaven to Earth - 3:55
 4. Little Lights - 4:33
 5. The Milky Way - 2:33
 6. Faraway Suns - 3:21


Credits


Music for Onmyo-Ji Staff

 • Produced by: Reiko Okano
 • Director: Yoshimoto Ishikawa (Victor Entertainment, Inc./JVC)
 • Recording Engineer: Keiichiro Yoshioka (Victor Aoyama Studio, Disc 1)
 • Assistant Engineers: Makoto Hoshino, Akitomo Takakuwa
 • Mastering Engineer: Kazushige Yamazaki
 • Art Director: Shin Sobue
 • Original Illustration: Reiko Okano
 • CG for Hologram: Takeshi Sawai, Tomohide Shigemura, Taro Kimura (Bus Plus One)
 • Editor: Yukio Yui (Victor Entertainment, Inc.)
 • Printing: Kinyosya Printing Co. Ltd.
 • Promotion Manager: Ikuo Kawasaki (Victor Entertainment, Inc.)
 • Promotion Staff: You Saito, Shiho Miyai (Victor Entertainment, Inc.)
 • Sales Promotion Manager: Akifumi Nkamura (Victor Entertainment, Inc.)
 • Sales Promotion Staff: Tetsuya Yamada, Hiroshi Yamashita (Victor Entertainment, Inc.)
 • Manager: Shiro Sasaki (Victor Entertainment, Inc.)
 • Senior Manager: Norio Uchiyama (Victor Entertainment, Inc.)
 • Special thanks to: Baku Yumemakura, Anthea Norman-Taylor, Charmian Norman-Taylor, Catherine Dempsey, Ray Hearn, Keiko Ishihara (Beatink), Alastair Prentice, Miki Nagata Prentice, Macoto Tezka, Hiroyuki Nakajo (Yumemakura Baku Office Ltd.), Haruto Uchiyama, Yasufumi Takagi (Hakusensha), Osamu Kato (Asahi Shimbun), Chiaki Ohtsu (Coz-Fish), Mayumi Komatsu, Norn Noemi, Shugo Kasuga, Takashi Otsuyama, Keiya Takahashi, Yasuko Makino
 • Onmyo-Ji Author: Reiko Okano
 • Original Story: Baku Yumemakura

References